Boyfrndz, edhochuli, Exhalants, Liferaft at Hotel Vegas

9pm – Doors
9:30pm – Liferaft
10:15pm – Exhalants
11:00pm – edhochuli (PA)
11:45pm – Boyfrndz
$10 cash at the door | 21+
boyfrndz.bandcamp.com/
edhochuli.bandcamp.com/
exhalants.bandcamp.com/
listentoliferaft.bandcamp.com/