Back to Boyfrndz, edhochuli, Exhalants, Liferaft at Hotel Vegas