Back to New Fame, Spy MC, Kaleidoscopes & Giant Feet at Empire 7/15